Läs om de olika kurserna!

Kurs/tjänst av 6

Barn gör rätt om de kan

Förbättra din förståelse för barn som utmanar oss i barngrupper och klassrum.
Öka dina kunskaper om bakomliggande orsaker till deras beteende genom att ta del av ny forskning.

Även om vi vet att barn går tillväga på olika sätt då de ska lära sig samspela med andra eller lösa uppgifter, så saknar vi ofta redskap för att tolka och förstå det vi ser.
När vi har dessa redskap, kan vi stödja deras utveckling på ett helt annat sätt. 

Jag föreläser om barn som utmanar oss och där vi reflekterar över tänkbara orsaker, sätt att förebygga och hur beteendet kan hanteras i stunden där det sker.

Kursen är en heldagskurs. Den går även att dela upp i 2 halvdagar – dag- eller kvällstid. Kursen genomförs på din arbetsplats.


Kursens innehåll:

● Grundläggande färdigheter i motorik och perception.
Hur motorik och perception påverkar vårt sätt att tolka och förstå det vi upplever. Hur fysisk aktivitet och kognitiv stimulering främjar barns inlärning. Social och emotionell kompetens – självkänsla, självförtroende.

● Koncentrationssvårigheter och arbetsminnets betydelse.
Arbetsminnets betydelse för koncentration och impulskontroll. Ny forskning! Vakenhetsgrad, motivation och känslomässig balans.

● Betydelsen av en trygg anknytning
Kompensatoriska pedagoger

● Introduktion av Collaborative & Proactive Solutions (CPS) – Ross W. Greene.
Vad är vanliga kognitiva svårigheter hos barn som utmanar oss? ”Barn gör rätt om de kan”, inte ”Barn kan om de vill”.

● Verktyg för förändrat arbetssätt och förhållningssätt.
Metoder i vardagen. Praktiska råd och tips.

 

Referenser

”Tack för en fantastisk dag, mina pedagoger och min chef är lyriska. Din föreläsning väckte mycket tankar och funderingar. Många uttryckte att det var det bästa de varit på. Du tog upp så många olika saker och hela tiden lutade du dej mot styrdokumenten och aktuell forskning. Mycket proffsigt. Jag är så nöjd, nu har vi mycket vi kan jobba vidare med i verksamheten och jag har gyllene tillfällen när jag kan relatera till föreläsningen som alla hört.”

Barbro Nilsson, Förskolechef i Marks kommun
barbro.nilsson@mark.se
Telefon: 0320 21 72 20

Kurs/tjänst 2 av 6

Kommunikation och förhållningssätt i arbetslag

Var står vi i vårt pedagogiska arbete - i vårt förhållningssätt till barnen, kollegor, föräldrar och lärande?

• Arbetsglädje och kreativitet
• Ärlighet och öppenhet. Vem är du?
• Tillit – vem är jag? Vilka är vi?

Dagen varvas med gruppdiskussioner!

Kursen är en heldagskurs. Den går även att dela upp i 2 halvdagar – dag- eller kvällstid. Kursen genomförs på din arbetsplats.


Kursens innehåll:

● Kommunikation – ett pedagogiskt samspel och ett arbetsredskap.

● Professionellet bemötande och föräldrasamverkan.

● Hur blir man en bättre samtalspartner?
Hur blir man en bättre samtalspartner? Att se och inse att inte alla är som jag.

● Personligt beteende.
Att se sig själv – förhållningssätt och barnsyn.

● Hantera konflikter - men hur?
Kunna skilja på person och problem.

● Svåra samtal och medlingsprocessen.
Förberedelser inför samtal.

● Att gå i dialog med barn/vuxna som provocerar

● Kollegial reflektion som arbetssätt.
Att bli synlig för varandra och kunna tala om det.

 

Referenser

"Att man fick bra tips, och nya tankar och idéer. Det var en väldigt inspirerande föreläsning vilket gjorde att man lyssnade aktivt hela tiden. Kunnig och inspirerande kursledare. Humor och allvar blandat. Toppen föreläsare."

Birgitta Simonsson, Förskolechef Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
birgitta.simonsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 411 38
 

Kurs/tjänst av 6

Fortsättningskurs -
Kommunikation och förhållningssätt i arbetslag

För att kunna utföra vårt pedagogiska uppdrag behöver man utveckla många olika kompetenser, där förmågan att kommunicera är en av de främsta. Kommunikation är avgörande både för hur man trivs i arbetslaget, men också för kvaliteten i verksamheten.
Dagen varvas med diskussioner och övningar i grupp!

Kursen är en heldagskurs. Den går även att dela upp i 2 halvdagar – dag- eller kvällstid. Kursen genomförs på din arbetsplats.


Kursens innehåll:

● Förskolans arbetslag - en utmaning.
Att bli ett team.

● Grupprocessens olika faser.

● Bristande grundtrygghet i ett arbetslag.
Osäkerhet, alliansbeteende och konflikter.

● Samtalets grundpositioner.
Jag är OK, Du är OK ...

● Mitt och ditt ansvar.
Att se dig själv i det som sker.

● Kollegial reflektion.
En förutsättning för utveckling och lärande.
 

Referenser

"Att man fick bra tips, och nya tankar och idéer. Det var en väldigt inspirerande föreläsning vilket gjorde att man lyssnade aktivt hela tiden. Kunnig och inspirerande kursledare. Humor och allvar blandat. Toppen föreläsare."

Birgitta Simonsson, Förskolechef Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
birgitta.simonsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 411 38

Kurs/tjänst 4 av 6

Medveten rörelselek

Under förskoleåren utvecklas barnets kropp och sinnen. Kroppens rörelser, sinnesuttryck och egna upplevelser ska samordnas i barnets hjärna.

Fysisk aktivitet och lek har direkt effekt på hjärnans utveckling och ger bättre förutsättningar för minnesbildning och inlärning. Motorik och perception är en del av helheten för att förstå det vi upplever.

Målet med Medveten rörelselek är att ge alla barn grundförutsättningar för all inlärning, säkrare kroppsuppfattning, bättre självkänsla, främja social- och emotionell utveckling och förhindra utanförskap.

Kursen är en heldagskurs. Den går även att dela upp i 2 halvdagar – dag- eller kvällstid. Kursen genomförs på din arbetsplats.
Max 25 personer kan delta.


Kursens innehåll:

● Den livsviktiga leken.
Lek är utveckling och barnets ”arbete”.

● Den motoriska basen. 
3 sinnen som utgör basen för barnets vidare utveckling
- det taktila, kinestetiska och vestibulära systemet.

● Samband mellan motorik och inlärning.
Vad säger forskningen?

● Hur kan vi hjälpa förskolebarn att hantera stress?
Enkla yogaövningar och mindfulness.

● Metoder i vardagen och praktiska övningar.

 

Referenser

"En toppen föreläsning, bra mix, sitta still och rörelse, bra kopplat till forskning, litteratur, och alla olika ämnen i kroppen som stimuleras! Att du utmanade med alla dessa svåra ord och dess betydelse, bra mix på exempel. Och det blev tydligt hur viktig motoriken är för inlärning! Massor av tips, lätta att omsätta direkt!"

Ulrica Mårtensson Johansson, Förskolechef i Trosa kommun
ulrica.martenssonjohansson@trosa.se
Telefon: 070-567 05 77

Kurs/tjänst 5 av 6

Barn idag och föräldrarollen

Upplever Du som förälder att du ibland …
… är vilsen och känner dig osäker i Din föräldraroll?
… har kört fast i gamla spår som inte fungerar?
… ofta hamnar i konflikt med Ditt barn med onödiga utbrott som följd?
… känner dig tjatig och får dåligt samvete?
… ser att ditt barn har svårt att leka och samspela med andra barn eller vuxna?

Målet är att se det positiva och utvecklingsbara hos varje barn!
Kursen är en föreläsning på 2 timmar inklusive frågestund.
Kursen kan också utökas till att vara en halvdags- eller heldagskurs.

Kursens innehåll:

● Att vara förälder i dagens samhälle.
 
● Barn och stress.

● Att vara en mentalt närvarande förälder.

● Ge mer uppmuntran än tjat. 

● Att stärka barns självkänsla - ett sätt att vaccinera mot mobbing. 

● Positiv samvaro och lek tränar samspel med andra.

● Att hantera sig själv när barn provocerar.

 

Referenser

Att man fick bra tips, och nya tankar och idéer. Det var en väldigt inspirerande föreläsning vilket gjorde att man lyssnade aktivt hela tiden.

Kurs/tjänst 6 av 6

Handledning / Coachning

Handledningen genomförs enskilt eller för hela arbetslaget på deras arbetsplats eller via telefon/telefonkonferenssamtal (Facetime, Skype eller Google Hangouts). 

Referenser

"Karin har gett handledning till skolpersonal från förskoleklass till årskurs 6 på Klämmestorpsskolan i Mantorp under ett antal år. Handledningen har handlat om hur pedagoger ska kunna möta barnet/eleven och hjälpa barnet att utvecklas både vad gäller sociala förmågor samt kunskapsmässiga färdigheter. Karins handledning har utgått ifrån personalens bild/beskrivning av hur situationen ser ut kring eleven och vilka behov som barnet behöver hjälp av pedagogerna att utveckla. Karin har på ett mycket skickligt och kunnigt sätt försett de vuxna med kunskap och verktyg att hjälpa barnet i sin utveckling. Handledningen har medfört en mycket positiv och utvecklande fortbildning för pedagogerna i det dagliga mötet med barnen i skolan.

Både föräldrar och pedagoger har genom Karins professionella handledning fått mycket goda  kunskaper, insikter och vägledning att möta barns olika behov i skiftande utvecklingsfaser. Situationer som har uppkommit har kunnat hanteras snabbt och effektivt innan de har vuxit sig oöverstigliga. Samarbetet mellan personal och föräldrar har blivit ännu bättre”.

Caroline Edlund, Lärare på Klämmestorpsskolan Mantorp
caroline.edlund@edu.mjolby.se
Tel. 0705-509847